Ynglŷn â'n data

Ystadegau swyddogol a grëwyd i'r diben hwn yw'r data ar Darganfod Prifysgol. Mae'r dudalen hon yn esbonio o le daw'r data, a'r hyn y byddwn yn ei wneud o ran eu cyhoeddi.

Arolwg blynyddol yw'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) sy'n galluogi myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf i roi adborth am eu profiad yn y brifysgol neu'r coleg. Bydd prifysgolion a cholegau'n defnyddio'r canlyniadau i wella profiadau myfywyr, a gallant hefyd helpu ymgeiswyr i benderfynu rhwng gwahanol gyrsiau.

Cynhelir yr arolwg gan Ipsos MORI ar ran cyllid addysg uwch a chyrff rheoleiddio'r DU.

Bydd myfyrwyr yn ymateb i ddatganiadau drwy ddefnyddio graddfa bum pwynt sy'n amrywio rhwng 'yn anghytuno'n bendant' ac 'yn cytuno'n bendant'. Y niferoedd a welwch ar Darganfod Prifysgol yw'r ganran o fyfyrwyr sydd naill ai wedi ymateb eu bod 'yn cytuno'n bendant' neu 'yn cytuno' â phob datganiad.

Daw data'r ACF ar Darganfod Prifysgol o arolygon 2020 a 2019. Eleni, oherwydd y pwysau a'r ansicrwydd o flaen prifysgolion a cholegau wrth ymateb i'r coronafeirws, cafodd canlyniadau'r ACF eu hadolygu. Sicrheir cyrff cyllido a rheoleiddio'r DU fod ansawdd y data yn addas ar gyfer cyhoeddi. Cyn cyhoeddi unrhyw ffigurau'n seiliedig ar yr ACF, byddwn i ddechrau'n sicrhau bod o leiaf 10 o bobl wedi ymateb ar gyfer y cwrs neu'r pwnc dan sylw, a'u bod yn cynrychioli o leiaf hanner (50%) y bobl a allai fod wedi ymateb.

Mae'r arolwg Canlyniadau Graddedigion (CG) yn casglu gwybodaeth gan fyfyrwyr 15 mis ar ôl iddynt orffen eu cwrs. Mae'n holi beth maen nhw'n ei wneud ar hyn o bryd, faint maen nhw'n ei ennill, a'u canfyddiadau ynghylch gwaith ar ôl graddio o'u cwrs. Mae ein tudalen 'enillion a chyflogaeth' yn rhoi mwy o wybodaeth ynghylch sut i ddefnyddio'r data a ddarperir ar Darganfod Prifysgol.

Rydym yn defnyddio data CG i gydgasglu'r ystadegau yn sawl adran ar ein tudalennau cwrs. Cyn cyhoeddi unrhyw ffigurau'n seiliedig ar yr arolwg CG, byddwn i ddechrau'n sicrhau bod o leiaf 10 o bobl wedi ymateb ar gyfer y cwrs neu'r pwnc dan sylw, a'u bod yn cynrychioli o leiaf hanner (50%) y bobl a allai fod wedi ymateb.

Yn yr adran 'Enillion ar ôl y cwrs'

Yn yr adran hon, defnyddir data CG i ddangos enillion cyfartalog graddedigion 15 mis ar ôl iddynt orffen eu cwrs.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwymplen i weld data enillion CG ar raddfa'r DU neu ar raddfa genedlaethol (Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban). Cyhoeddwyd y data hyn mewn modd sy'n rhoi cyd-destun. Mae hyn yn golygu y gallwch weld enillion cyfartalog graddedigion o bob cwrs yn y pwnc sy'n byw neu'n gweithio yn y lleoliad dan sylw. Gan fod enillion yn uwch neu'n is na'r cyfartaledd mewn rhai rhanbarthau, rydym hefyd yn cynnwys canran graddedigion y darparydd sydd wedi'u lleoli yn y rhanbarth dan sylw. Mae hyn yn rhoi syniad a yw'r ffigur rhanbarthol yr ydych wedi'i ddewis yn feincnod da ar gyfer y darparydd.

Sylwch nad ydym yn cynnwys data ar enillion y rhai sy'n hunangyflogedig.

Cewch hefyd hyd i ddata enillion yn yr adran hon o'r set ddata Canlyniadau Addysgol Hydredol (CAH). Rydym wedi defnyddio data CAH i gyflwyno'r enillion ar gyfer yr un grŵp o fyfyrwyr 3 a 5 mlynedd ar ôl iddynt raddio. Gweler yr adran CAH isod am ragor o fanylion. Cafodd yr holl wybodaeth am enillion yn yr adran hon ei thrin a'i chrynhoi mewn ffyrdd tebyg, er mwyn sicrhau cymariaethau mor ystyrlon ag sy'n bosibl.

Yn yr adran 'Cyflogaeth 15 mis ar ôl y cwrs'

Defnyddir data CG i ddangos canrannau'r graddedigion sy'n gweithio, ynn astudio, yn gweithio ac yn astudio, ac yn ddi-waith, 15 mis ar ôl cwblhau eu cwrs.

Byddwch hefyd yn gweld y mathau o alwedigaethau y mae'r graddedigion yn gweithio ynddynt, 15 mis ar ôl graddio o'r cwrs, ac a yw'r rhain yn cael eu hystyried yn alwedigaethau ac iddynt lefel uchel o sgiliau (hy, a ystyrir eu bod yn alwedigaethau proffesiynol neu reolaethol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol). Rhannwyd galwedigaethau i ddosbarthiadau drwy ddefnyddio system Dosbarthiadau Galwedigaethol Safonol (DGS) 2010.

Yn yr adran 'Canfyddiadau Graddedigion'

Yma, byddwch yn canfod canrannau'r graddedigion a gytunodd, 15 mis ar ôl graddio, fod yr hyn yr oeddent wedi'i ddysgu ar eu cwrs yn ddefnyddiol ar gyfer yr hyn yr oeddent yn ei wneud ar y pryd, fod eu gwaith yn ystyrlon, a bod y cwrs wedi cael effaith gadarnhaol ar eu cynlluniau i'r dyfodol.

Mae'r data CG a ddangosir ar ein tudalennau cwrs ar gyfer myfyrwyr a raddiodd yn ystod blwyddyn academaidd 2017-18.

Ystadegau arbrofol

Ystadegau arbrofol yw’r data ar Ganlyniadau Graddedigion a gyhoeddir ar Darganfod Prifysgol. Y rheswm am hyn yw bod yr arolwg a’r ystadegau y mae’n eu darparu yn newydd. Nid yw’n golygu bod y data o safon isel.

Cewch ragor o wybodaeth am yr arolwg Canlyniadau Garddedigion, a’r defnydd ohono, ar y wefan Canlyniadau Graddedigion.

Rydym yn croesawu adborth ynghylch pa mor ddefnyddiol yw’r ystadegau a’r hyn y gellir ei wneud i’w gwella. Cewch ragor o wybodaeth ynghylch sut y caiff yr ystadegau eu cynhyrchu, a chyfle i roi adborth ar wefan y Swyddfa Fyfyrwyr.

Mae'r set ddata Canlyniadau Addysg Hydredol (CAH) yn defnyddio cofnodion treth y llywodraeth i gynhyrchu data ar enillion graddedigion. Nid yw'n dibynnu ar ymateb graddedigion i arolwg. Gan ei bod yn seiliedig ar gofnodion treth PAYE mae'n fwy cyflawn na data arolygon a hunanadroddwyd. Nid ydym yn cyhoeddi data CAH ar gyfer cyrsiau unigol. Mae'r data ar enillion bob amser wedi'u rhannu i feysydd pwnc ar gyfer dwy flynedd o raddedigion.

Yn yr adran 'Enillion ar ôl y cwrs'

Rydym yn defnyddio data CAH yn yr adran hon o dudalennau cwrs Darganfod Prifysgol i ddangos data enillion ar gyfer yr un grŵp o fyfyrwyr 3 a 5 mlynedd ar ôl iddynt raddio. Mae'r data a gyhoeddir ar gyfer y meysydd pwnc y mae'r cwrs yn eu trafod ac ar gyfer yr holl raddedigion gyda'r darparydd sy'n cynnig y cwrs, yn hytrach na'r cwrs penodol ei hun.

Byddwch hefyd yn gallu defnyddio'r gwymplen i weld data enillion CAH ar raddfa'r DU (ac eithrio graddedigion o sefydliadau Gogledd Iwerddon); ar raddfa genedlaethol (Cymru, Lloegr neu'r Alban), rhanbarthau yn Lloegr a dinasoedd craidd yng Nghymru a'r Alban. Ni chynhwysir data ar gyfer Gogledd Iwerddon, gan nad yw data ar raddedigion Gogledd Iwerddon wedi'u cynnwys yn y set ddata CAH.

Gallwch weld yr enillion cyfartalog a'r ystod nodweddiadol ar gyfer graddedigion o bob cwrs yn y pwnc sydd yn byw neu'n gweithio yn y lleoliad dan sylw. Cyhoeddwyd y data hyn i'ch galluogi i weld sut mae enillion y pwnc ar gyfer y darparydd yn cymharu ag enillion holl raddedigion y pwnc hwnnw yn y rhanbarth dan sylw. Gall enillion fod yn uwch neu'n is na'r cyfartaledd mewn rhai rhanbarthau, rydym felly hefyd yn cynnwys canran graddedigion y darparydd a'r pwnc dan sylw sydd wedi'u lleoli yn y rhanbarth. Mae hyn yn rhoi syniad a yw'r ffigur rhanbarthol yr ydych wedi dewis ei weld yn feincnod da ar gyfer y darparydd.

Byddwch hefyd yn canfod data cyflogau yn yr adran hon o'r set ddata Canlyniadau Addysgol Hydredol (CAH). Gweler yr adran Canlyniadau Graddedigion uchod am ragor o fanylion. Cafodd yr holl wybodaeth am enillion yn yr adran hon ei thrin a'i chrynhoi mewn ffyrdd tebyg, er mwyn sicrhau cymariaethau mor ystyrlon ag sy'n bosibl.

Ynglŷn â'r data CAH a ddangosir ar Darganfod Prifysgol

Mae angen i chi fod yn ymwybodol o rai pethau wrth ddefnyddio data CAH ar Darganfod Prifysgol:

  • Nid ydym ond yn cyhoeddi data CAH ar gyfer cyrsiau a addysgir mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Nid oes data CAH ar gael ar gyfer cyrsiau yng Ngogledd Iwerddon.
  • Mae'r data CAH yn dangos faint yr oedd graddedigion sy'n gweithio yn y DU yn ei ennill 3 blynedd a 5 mlynedd ar ôl graddio. Mae'r data yn dangos yr ystadegau hyn ar gyfer yr un cohort o fyfyrwyr.
  • Mae'r data'n cynnwys incwm trethadwy ar gyfer y rhai y didynnodd eu cyflogwr dreth ganddynt wrth y ffynhonnell. Nid yw'n cynnwys enillion y rhai a oedd yn hunangyflogedig.
  • Mae'r data a gyhoeddwyd ar gyfer maes pwnc y cwrs dros ddwy flynedd dreth.
  • Mae'r data yn cynnwys enillion gweithwyr amser llawn a rhan-amser, sy'n golygu y gallai'r ffigurau ymddangos yn is lle bo mwy o radddedigion yn dewis gweithio'n rhan-amser.
  • Gan mai'r data enillion diweddaraf sydd gennym yw data o gofnodion treth 2015-16 a 2016-17, mae'r data a ddangosir ar gyfer myfyrwyr a raddiodd yn ystod blynyddoedd academaidd 2010-11 a 2011-2012.

Mae ein tudalen 'enillion a chyflogaeth' yn rhoi mwy o wybodaeth ynghylch sut i ddefnyddio'r data a ddarperir ar Darganfod Prifysgol.

Ystadegau arbrofol

Mae ffigurau'r CAH a gyhoeddwyd ar Darganfod Prifysgol wedi'u labelu'n ystadegau arbrofol. Mae hynny er mwyn i'n defnyddwyr ddeall bod yr ystadegau'n newydd. Nid yw'n golygu eu bod o ansawdd isel. Byddem yn croesawu adborth ynghylch pa mor ddefnyddiol yw'r ystadegau a sut y gellir eu gwella.

Ceir mwy o wybodaeth am y modd y caiff yr ystadegau eu cynhyrchu a chyfle i roi adborth ar wefan y Swyddfa Fyfyrwyr.

Mae'r data Canlyniadau Addysg Hydredol (CAH) a ddefnyddir ar Darganfod Prifysgol yn deillio o ddata a echdynnwyd sy’n eiddo i’r Adran Addysg (DfE). Nid yw’r DfE yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw awgrymiadau na chasgliadau gan drydydd partïon sy’n deillio o ddata CAH.

Bydd cyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch y DU yn casglu data gan brifysgolion a cholegau ar eu myfyrwyr unigol. Byddwn yn defnyddio'r data hyn i greu rhai o'r ystadegau a ddefnyddir gennym.

Dyma'r setiau data a ddefnyddir gennym:

Cofnod Myfyrwyr HESA

Cofnod Myfyrwyr AP HESA

Cofnod Dysgwr Unigol a gasglwyd gan yr Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau.

Ac mae'r data a ddefnyddir gennym ar gyfer blynyddoedd academaidd 2016-17, 2017-18 a 2018-19, oni nodir fel arall.

Parhad

Byddwn yn defnyddio'r data hyn i ddweud wrthych beth mae myfyrwyr yn ei wneud flwyddyn ar ôl dechrau'r cwrs. Gelwir nifer y myfyrwyr sydd yn dal i astudio yn 'gyfradd parhau'. Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganran y myfyrwyr sy'n cychwyn yn 2016-17 ac yn parhau i 2017-18 ac o 2017-18 sy'n parhau i 2018-19.

Nid yw'n anghyffredin i rai myfyrwyr adael yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Os yw'r gyfradd parhau yn llawer is na'r gyfradd ar gyfer cyrsiau eraill, gallai hynny fod yn arwydd nad yw'r cwrs yn bodloni disgwyliadau myfyrwyr.

Gwybodaeth am fynediad

Byddwn yn defnyddio'r data hyn i ddweud wrthych beth oedd cymwysterau myfyrwyr blaenorol a dderbyniwyd ar gwrs, a faint o bwyntiau UCAS a oedd ganddynt. Nid yw'r rhain yr un peth â'r gofynion mynediad a osodwyd gan y brifysgol neu'r coleg.

Y data ar bwyntiau Tariff UCAS yw'r cyfartaledd ar gyfer cymwysterau ymgeiswyr ym mlwyddyn academaidd 2018-19, ac weithiau ymgeiswyr 2017-18 a 2018-19 wedi'u cyfuno pan fo niferoedd y cwrs / pwnc yn rhy fach i'w cyhoeddi ar gyfer un flwyddyn.

Mae'n bwysig gwybod bod rhai prifysgolion a cholegau'n derbyn ystod ehangach o gymwysterau er mwyn cael mynediad i'r cyrsiau, ac na roddir cyfrif am rai o'r rhain ym mhwyntiau Tariff UCAS. Mae hyn yn golygu ei bod hi'n bosibl na fydd data pwyntiau tariff a ddangosir gennym ar gyfer rhai cyrsiau yn adlewyrchu gwerthoedd a graddau yr oedd rhai myfyrwyr a gafodd eu derbyn i'r cwrs wedi'u hennill. Gall hyn effeithio ar fwyafrif y cyrsiau mewn rhai sefydliadau lle ceir cyfran uwch o fyfyrwyr rhyngwladol, neu fyfyrwyr o'r tu allan i'r DU.

Gweler ein tudalen Gofynion mynediad am ragor o wybodaeth am ofynion Tariff a mynediad UCAS.

Defnyddio data wrth wneud penderfyniadau

Daw'r data a gyhoeddir gennym ar Darganfod Prifysgol o ffynonellau dibynadwy, a gallant eich helpu i wneud penderfyniad deallus.

Mae'n bwysig nad ydych chi'n gwneud penderfyniadau ar sail mân wahaniaethau rhwng cyrsiau. Yn lle hynny, chwiliwch am wahaniaethau mawr, yn enwedig lle bo'r ffigurau'n llawer is na ffigurau cyrsiau eraill yr ydych yn eu hystyried.

Meintiau sampl a chyfraddau ymateb

Ar Darganfod Prifysgol, byddwn yn dweud wrthych chi faint o fyfyrwyr y mae'r data a gyhoeddir gennym wedi'u seilio arnynt ac, os daeth y data hynny o arolwg, beth oedd y gyfradd ymateb.

Efallai y bydd y niferoedd hyn yn llai nag yr ydych yn ei ddisgwyl gan ein bod yn ceisio cyhoeddi data ar gyfer y cwrs dan sylw, ac ni fydd rhai cyrsiau yn cynnwys nifer fawr o fyfyrwyr.

Mae cyfradd ymateb uchel gan nifer fawr o fyfyrwyr yn golygu y gallwch fod yn fwy hyderus ynghylch y data. O ran niferoedd llai, mae'n arbennig o bwysig nad ydych yn gwneud penderfyniadau ar sail mân wahaniaethau.

Nid ydym ond yn cyhoeddi data os yw'r data yn seiliedig ar isafswm penodol o fyfyrwyr. Gwneir hyn yn rhannol i sicrhau nad oes modd adnabod y myfyrwyr hynny, ac yn rhannol i sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei gyhoeddi yn ddibynadwy. Ar gyfer arolygon, nid ydym ychwaith yn cyhoeddi data os yw'r cyfraddau ymateb yn isel.

Ar gyfer y rhan fwyaf o'r data mae angen data gan o leiaf 10 o fyfyrwyr i'w gyhoeddi. Ar gyfer LEO, mae angen o leiaf 15 o fyfyrwyr.

Cyrsiau bach

Nid oes gennym ddata gan ddigon o fyfyrwyr i'w cyhoeddi ar gyfer llawer o gyrsiau llai.

Er mwyn inni allu dangos rhywfaint o ddata, byddwn yn cyfuno'r data diweddaraf â data o'r flwyddyn gynt. Os yw hynny'n dal heb fod yn ddigon, byddwn yn cyfuno data ar gyfer cyrsiau yn yr un maes pwnc yn y brifysgol neu'r coleg dan sylw.

Os byddwn wedi gwneud hyn, byddwn yn cyfeirio at hynny ar dudalen y cwrs.

Cyrsiau cyd-anrhydedd a chyrsiau sy'n cynnwys data ar gyfer amryw o bynciau

Mae rhai cyrsiau'n ymdrin â mwy nag un maes pwnc, ac weithiau'n arwain at ddyfarniad a elwir yn gyd-anrhydedd fel "BSc Mathemateg a Chyfrifiadureg". Os bydd cwrs yn cynnwys mwy nag un pwnc, byddwn yn ceisio cyflwyno eitemau data nad ydynt ond yn seiliedig ar y bobl sy'n astudio'r cwrs hwnnw.

Weithiau os na fydd digon o bobl yn astudio'r cwrs, neu os nad oes digon ohonynt yn ymateb i arolwg, byddwn yn cynnwys data ar gyfer pawb sy'n astudio cyrsiau sy'n cynnwys y pynciau hynny gyda'r darparydd. Ar gyfer y cwrs uchod, er enghraifft, mae hyn yn golygu y byddwn yn cyflwyno ffigurau ar wahân ar gyfer Mathemateg a Chyfrifiadureg. Fe'u cyflwynir fel tabiau ar y tudalennau cwrs. Gall rhai cyrsiau eang iawn sy'n cynnig dewisiadau agored rhwng llawer o fodiwlau gynnwys cynifer â phum maes pwnc, neu fwy hyd yn oed.

Wrth feddwl am gwrs lle cyflwynir ffigurau ar lefel amryw o bynciau, mae'n bwysig edrych ar yr holl bynciau. Dylech hefyd feddwl sut y gallai'r ffigurau pwnc hyn adlewyrchu'r cwrs yr ydych yn edrych arno – mae’n bosib nad ydynt ond yn cynrychioli nifer fach o fyfyrwyr o fewn y meysydd pwnc hynny.

Cyrsiau newydd

Os bydd cyrsiau yn newydd, neu os nad oes llawer o fyfyrwyr wedi'u cwblhau eto, byddwn yn cyhoeddi data ar gyfer cyrsiau eraill yn y maes pwnc dan sylw. Gwneir hyn i roi syniad i chi o brofiadau a chanlyniadau myfyrwyr yn y brifysgol a'r coleg dan sylw.

Unwaith eto, byddwn yn dangos ein bod wedi gwneud hyn ar dudalen y cwrs mewn bocs melyn.

Talgrynnu

Byddwn yn cyhoeddi data'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr i'r pwynt canran agosaf. Ar gyfer data eraill, os oes gennym ddata ar gyfer llai na 52.5 i fyfyrwyr, byddwn yn talgrynnu'r data i'r pum pwynt canran agosaf. Caiff nifer y bobl hefyd ei dalgrynnu i’r pump agosaf bob tro.

Gall hyn olygu nad yw'r ffigurau a ddangosir bob tro yn adio i wneud 100 y cant. Yn lle hynny, gallai'r cyfanswm fod yn 95 y cant neu'n 105 y cant o'u hadio gyda'i gilydd.

Back
to top